Regulamin serwisu

Regulamin serwisu elektronicznej rejestracji pacjentów

§1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk prowadzący Laboratorium Diagnostyki COVID-19 na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr 000000228335, z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 32, 60-479 Poznań, sekretariat@igcz.poznan.pl, NIP: 7811745737, udostępniający Użytkownikom Serwis jako usługodawca;
 2. Regulamin - niniejszy dokument normujący obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, w tym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 3. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://rejestracja.igcz.poznan.pl za pośrednictwem którego Pacjent może dokonać rezerwacji terminu badań realizowanych przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19.
 4. Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca lub zamierzająca skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19.
 5. Badanie - świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych realizowanych przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19, na podstawie zamówienia dokonanego przez Pacjenta za pomocą Serwisu.
 6. Użytkownik – Pacjent wykonujący rezerwację terminu badania w Serwisie.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§2
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin został sporządzony przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa rodzaj usług, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów z Laboratorium Diagnostyki COVID-19 oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin jest udostępniany Pacjentowi przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 nieodpłatnie. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 umożliwia pozyskanie, pobranie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na stronie internetowej https://rejestracja.igcz.poznan.pl/
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu następuje na jego indywidualne żądanie, czego wyrazem jest dokonanie rezerwacji i potwierdzenie jej przez odnośnik otrzymany pocztą elektroniczna na podany adres, i tym akceptacja Regulaminu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili potwierdzenia rezerwacji.
 7. Serwis udostępniany jest przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 do korzystania bez dodatkowych opłat z tego tytułu, zgodnie z Regulaminem.
 8. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 9. Usługi świadczone są w języku polskim lub angielskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.
§3
Wymogi techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem
 1. Dokładamy starań, aby korzystanie z Serwisu, w tym systemu elektronicznej rezerwacji badań było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
 2. Skorzystanie z Serwisu przez Pacjentów jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań, w tym wymagań technicznych:
  1. dostęp do Internetu na urządzeniu przeznaczonym do korzystania z Serwisu
  2. wykorzystanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej: IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych
  3. posiadanie przez Pacjenta aktywnego adresu poczty elektronicznej
  4. akceptację Regulaminu w procesie uzyskiwania dostępu do Serwisu.
 3. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 nie jest zobowiązane do dostarczenia powyższych urządzeń lub oprogramowania. Instalacja wymaganego oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a dostawcą oprogramowania.
 4. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z Serwisu, nie jest świadczona przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19, ani nie stanowi elementu Serwisu. Usługa transmisji danych jest dostarczana przez podmioty trzecie inne niż Laboratorium Diagnostyki COVID-19. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora.
§4
Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Serwis służy wyłącznie do rezerwacji terminu badania.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji pacjenta na punkcie pobrań po złożeniu zlecenia badania w formie papierowej.
 3. W systemie rejestracji terminów badań przechowywanie danych osobowych jest ograniczone do 4 dni po tym terminie dane są automatycznie bezpowrotnie usuwane.
§5
Polityka Prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Laboratorium Diagnostyki COVID-19, zwane dalej także Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Rafała Andrzejewskiego. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:
  1. co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem email: iod@igcz.poznan.pl. Forma ta umożliwi w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Państwa korespondencji.
  2. z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się również telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. w związku z dokonaniem rejestracji na Badanie:
   • - adres e-mail,
   • - imię i nazwisko Użytkownika,
   • - numer telefonu komórkowego,
   • - rodzaj testu,
   • - termin badania.
  2. w związku ze złożoną reklamacją:
   • - imię i nazwisko,
   • - adres e-mail,
   • - adres do korespondencji (dla reklamacji składanych listownie),
 4. Dane Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. zawarcia i wykonania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie rezerwacji dokonanej w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż:
  1. przez czas obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  2. przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku pozostałych danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody – do cofnięcia zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@igcz.poznan.pl
 8. Administrator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi prawnej, obsługi informatycznej i usług serwerowych, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych obejmujących adres e-mail, imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu komórkowego, Rodzaj testu, Termin badania jest konieczne do skorzystania z funkcji Serwisu polegającej na rezerwacji terminu Badania.
 10. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych jest dobrowolne.
§6
Zakres działania Serwisu
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Laboratorium Diagnostyki COVID-19 umożliwia Użytkownikowi zarezerwowanie drogą elektroniczną terminu Badania, które Użytkownik może następnie zrealizować w placówce Laboratorium Diagnostyki COVID-19.
 2. Pacjent może rezerwować termin Badania w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu dokonania rezerwacji terminu Badania konieczne jest podanie następujących danych:
  1. e-mail,
  2. imię i nazwisko Użytkownika
  3. numer telefonu komórkowego
  4. rodzaj testu
  5. termin badania
 4. Po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej Pacjent otrzyma na podany adres email link aktywujący złożoną rezerwację. Pacjent potwierdza rezerwację poprzez wskazany powyżej link.
 5. Po złożeniu rezerwacji, Pacjent może pobrać formularz wymagany przy zleceniu Badania.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Pacjent w umówionym terminie powinien udać się do punktu pobrań w IGC PAN w Poznaniu na ul. Strzeszyńskiej 32.
 7. Umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego Laboratorium Diagnostyki COVID-19 zawiera z Pacjentem po stawieniu się przez niego na Badanie w terminie ustalonym przy pomocy Serwisu.
 8. Rezerwacje są przyjmowane przez stronę https://rejestracja.igcz.poznan.pl/
 9. Szczegółowy wykaz oferowanych Badań oraz cennik dostępny jest pod adresem: https://igcz.poznan.pl/pacjenci-indywidualni/
 10. Cennik zawiera wszystkie opłaty, które Pacjent ponosi w związku z Badaniem. Tym samym Laboratorium Diagnostyki COVID-19 nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku.
 11. Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
 12. Pacjent dokonuje płatności w dniu Badania w placówce Laboratorium Diagnostyki COVID-19. 
 13. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  1. w formie elektronicznej- wynik w postaci pliku PDF zostanie wysłany na wskazany adres email
  2. osobiście z placówki IGC PAN, w której Badania były realizowane, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
§7
Odpowiedzialność
 1. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 wskazuje aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.igcz.poznan.pl/
 2. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Serwis przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Laboratorium Diagnostyki COVID-19, pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed zagrożeniami.
 3. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu, wprowadzanych przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik mogą zostać wskazane za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.igcz.poznan.pl/
 4. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody, które powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzenia bądź nieprawidłowego działania lub wad urządzeń, którymi posługuje się Użytkownik,
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Serwisu, będące następstwem siły wyższej;
  3. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
  4. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie do Serwisu treści bezprawnych.
 6. W działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Laboratorium Diagnostyki COVID-19 za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.
§8
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres email: laboratoriumcovid19@igcz.poznan.pl
  2. listownie na adres: Laboratorium Diagnostyki COVID-19 IGC PAN ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji (dla reklamacji składanych listownie),
  2. opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji
  3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Laboratorium Diagnostyki COVID-19 IGC PAN w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik informowany jest o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji w sposób odpowiadający temu, w którym reklamacja została złożona.
§9
Postanowienia końcowe
 1. Do Umowy zawartej na podstawie Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), ponieważ usługi świadczone w ramach Serwisu są nieodpłatne (art. 3 ust. 1 pkt. 10 przywołanej ustawy).
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 30 dni od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.